Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W ŁODZI

Rozdział l

Przedmiot i zakres działania Izby

 1. Izba Rzemieślnicza w Łodzi jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości oraz organizacją pracodawców.

 2. Jest wojewódzką strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego / Dz.U.Nr 100 poz. 1080/ oraz Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2013 poz.674 t.j. /.

 3. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle / Dz. U. z 2002 r nr 112, poz.979 ze zm./ ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców / Dz.U .nr 55 poz. 235 ze zm./, ustawy z dnia 02.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2013 r poz. 672 t.j. ) oraz niniejszego statutu.

 4. Terenem działania Izby Rzemieślniczej w Łodzi jest obszar całego kraju i zagranicy. Zadania o których mowa w ustawach wymienionych w pkt. 2 i 3 wykonuje w granicach obejmujących granice administracyjne województwa łódzkiego i powiatu sochaczewskiego.

 5. Podstawowym celem Izby Rzemieślniczej w Łodzi jest zapewnienie zrzeszonym w niej członkom pomocy w realizacji zadań, rozwijanie działalności gospodarczej, społeczno – zawodowej i kulturalnej rzemiosła i małej przedsiębiorczości, udzielanie im wszechstronnej pomocy i ochrony prawnej, reprezentowanie interesów rzemiosła i małej przedsiębiorczości w kraju i za granica oraz przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych.

 6. Celami Izby są :

  • ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji;

  • prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, instruktażowo –doradczej i gospodarczej;

  • przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych, czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających;

  • podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzeganie prawa, zwłaszcza przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle, przez wszystkie osoby prawne, instytucje i osoby fizyczne, których dotyczyć to może;

  • podnoszenie kwalifikacji poprzez prowadzenie działalności oświatowej;

  • dbałość o ciągłość tradycji rzemieślniczych i integrację środowiska rzemieślniczego.

   Izba realizuje cele określone poprzez :

   • rozwijanie działalności marketingowej na rzecz rzemiosła i zrzeszonych organizacji, wprowadzanie wszelkich innowacji w tej dziedzinie, zwłaszcza komputeryzacji, organizowanie i prowadzenie doradztwa w dziedzinie podejmowania działalności eksportowej i importowej przez rzemieślników;

   • inicjowanie i organizowanie we własnym zakresie oraz udzielanie pomocy organizacjom zrzeszonym przy urządzaniu wystaw, targów, giełd, wzorcowni, konkursów itp.;

   • Powoływanie komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające;

   • udzielanie pomocy i instruktażu członkom w zakresie szkolenia uczniów w zakładach rzemieślniczych oraz współpraca z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie szkolenia w szkołach ponadpodstawowych i ośrodkach szkolenia zawodowego;

   • przeprowadzanie egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających, podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzemieślników, tworzenie wspólnych placówek oświatowych i szkoleniowych;

   • współpraca z zagranicą w zakresie działalności marketingowej na rzecz rzemiosła i organizacji zrzeszonych, zwłaszcza promocji wyrobów i usług rzemiosła poza granicami kraju;

   • powoływanie rzeczoznawców spośród członków organizacji zrzeszonych i wyznaczanie ich do wydawania opinii;

   • przedstawianie kandydatur na przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego w wojewódzkich komisjach dialogu społecznego;

   • wskazywanie przedstawicieli do wojewódzkich rad zatrudnienia;

   • w uzgodnieniu z członkami zrzeszonymi zgłaszanie kandydatów do terytorialnych organów przedstawicielskich i samorządowych;

   • wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb przepisów prawa a dotyczących rzemiosła;

   • organizowanie imprez okolicznościowych, świąt patronalnych, spotkań branżowych, itp.;

   • utrzymanie substancji budynków (remonty) wykorzystywanych dla celów statutowych;

   • działalność gospodarcza.

   1. Realizując swoje zadania Izba Rzemieślnicza w Łodzi utworzyła w ramach własnej struktury organizacyjnej Rzemieślnicze Centrum Szkolenia Zawodowego Izby Rzemieślniczej w Łodzi zarejestrowane w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta w Łodzi jako placówka kształcenia ustawicznego.


   Rozdział II

   Ogólne zasady funkcjonowania biura Izby

   1. Biuro Izby Rzemieślniczej składa się z :

   • zespołów;

   • indywidualnych stanowisk pracy.

   1. Pracami biura Izby kieruje Dyrektor lub jego Zastępca, którym bezpośrednio podlegają:

   • Zespół Oświaty Zawodowej i Promocji Gospodarczej;

   • Zespół Samorządowo – Administracyjny;

   • Zespół Księgowości;

   • Rzemieślnicze Centrum Szkolenia Zawodowego Izby Rzemieślniczej w Łodzi;

   • Radca Prawny;

   • Starszy Inspektor ds. BHP;

   • Specjalista ds. kadr.

   • Administrator Bezpieczeństwa Informacji

   1. Pracami komórek organizacyjnych kierują:

   • Zastępca Dyrektora Izby – Zespołem Samorządowo – Administracyjnym;

   • Główna Księgowa – Zespołem Księgowości;

   • Kierownik - Zespołem Oświaty Zawodowej i Promocji Gospodarczej.

   1. W biurze Izby obowiązującymi formami kierowania i zarządzania są:

   • wewnętrzne przepisy wykonawcze tj. uchwały i postanowienia Zjazdu Delegatów i Zarządu Izby;

   • zarządzania i decyzje Prezesa Zarządu lub jego Zastępców ;

   • zarządzenia Dyrektora;

   • regulaminy, instrukcje i pisma okólne Dyrektora bądź jego Zastępcy.

   1. Pisma kierowane w imieniu Zarządu Izby podpisuje Prezes Izby i Dyrektor Izby lub osoba przez nich upoważniona.

   2. Pisma kierowane w imieniu Biura Izby podpisuje Dyrektor Izby lub jego Zastępca bądź osoba przez nich upoważniona.

   Rozdział III

   Zakres podstawowych zadań komórek organizacyjnych

   1. Zadania wspólne dla wszystkich komórek organizacyjnych, w tym także samodzielnych stanowisk:

   • inicjowanie i realizacja zadań związanych z promocją mśp ze szczególnym uwzględnieniem zakładów rzemieślniczych zarówno na szczeblu wojewódzki, krajowym jak i zagranicznym;

   • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych zwłaszcza przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach realizujących usługi dla przedsiębiorców – rzemieślników;

   • śledzenie i stosowanie w bieżącej pracy obowiązujących norm i przepisów związanych z działalnością przedsiębiorstw wykorzystując do tego istniejące narzędzia informatyczne oraz własną bibliotekę publikatorów;

   • stosowanie aktualnej instrukcji kancelaryjnej i archiwizacyjnej i odpowiednie przechowywanie dokumentów;

   • uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach instruktażowych, szkoleniowych i informacyjnych związanych z działalnością Izby na rzecz MŚP;

   • współpraca ze wszystkimi organizacjami zrzeszonymi z Izbie, innymi organizacjami i jednostkami gospodarczymi, a także z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz MŚP – opracowywanie stosownych materiałów informacyjnych, sprawozdawczych i oceniających dla potrzeb Zjazdu, Zarządu i Kierownictwa Izby.

   Rozdział IV

   Odpowiedzialność kierownictwa

   1. Kierownictwo Izby Rzemieślniczej w Łodzi, na czele z Prezesem, Dyrektorem, Zastępcą Dyrektora, Główną Księgową oraz Kierownikiem Zespołu Oświaty Zawodowej i Promocji Gospodarczej, zaangażowane jest w prawidłową realizację zadań Izby poprzez:

   • realizację zadań statutowych Izby, zwłaszcza dotyczących zabezpieczenia interesów i realizacji usług na rzecz MŚP;

   • określenie polityki jakości realizowanej przez Izbę.

   1. Zarząd Izby kieruje całokształtem działalności Izby poprzez podejmowanie decyzji i czuwania nad ich realizacją szczególnie w zakresie:

   • ochrony praw i reprezentowania MŚP i organizacji zrzeszonych;

   • opracowywania rocznych planów działania i gospodarki finansowej;

   • oceny bieżącej realizacji zadań;

   • promocji Izby na terenie kraju i za granicą.

   Realizując swoje zadania statutowe Zarząd podejmuje uchwały i wydaje postanowienia.

   1. Prezes Izby kieruje pracami Zarządu i w jego imieniu podpisuje wszelkie decyzje związane z działalnością Izby.

   2. Dyrektor Izby jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz:

   • organizuje i wykonuje zadania Izby oraz kieruje całokształtem pracy biura Izby podejmując niezbędne decyzje i czynności zabezpieczające realizację określonych zadań;

   • kieruje Rzemieślniczym Centrum Szkolenia Zawodowego Izby Rzemieślniczej w Łodzi określając kierunki i zakres jego działania;

   • wprowadza i zmienia procedury obowiązujące w Izbie Rzemieślniczej w Łodzi;

   • odpowiada za opracowanie i przestrzeganie struktury organizacyjnej Izby oraz wyznaczanie kierownictwa tych komórek;

   • opracowanie i przestrzeganie przez pracowników Izby z zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności zawartych w osobowych kartach pracy;

   • opracowanie i przestrzeganie wszelkich innych decyzji dotyczących pracy biura Izby a wynikających z odrębnych przepisów m.in. regulaminu pracy, regulaminu wynagrodzenia oraz realizację uchwał podejmowanych przez Zarząd Izby Rzemieslniczej w Łodzi.

   1. Zastępca Dyrektora Izby zastępuje Dyrektora Izby w całokształcie jego działalności oraz:

   • kieruje Zespołem Samorządowo - Administracyjnym i odpowiada za realizację zadań powierzonych temu Zespołowi;

   • podejmuje samodzielne decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Izby w czasie nieobecności Dyrektora, a także w sprawach dotyczących powierzonego sobie Zespołu.

   Rozdział V

   Ramowy zakres zadań poszczególnych komórek

   1. Zespół Oświaty Zawodowej i Promocji Gospodarczej realizuje wszelkie zadania związane ze statutową działalnością Izby w zakresie oświaty zawodowej i promocji gospodarczej poprzez:

   • organizowanie egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających w określonych zawodach;

   • prowadzenie usług doradczych i informacyjnych dla rzemiosła i MŚP;

   • współpracę ze wszystkimi jednostkami samorządu gospodarczego, placówkami oświatowymi (szkołami) oraz innymi organizacjami – w zakresie oświaty zawodowej i rynku pracy;

   • współpracę z organizacjami w kraju i za granicą w zakresie oświaty zawodowej oraz promocji wyrobów i usług rzemiosła i MSP;

   • udział w projektach unijnych pod kątem wykorzystywania ich dla MSP ze szczgólnym uwzględnieniem firm rzemieślniczych;

   • organizowanie własnych imprez wystawienniczo – handlowych i udziału w imprezach innych organizatorów;

   • przekazywanie informacji o partnerach krajowych i zagranicznych celem nawiązania współpracy;

   1. Rzemieślnicze Centrum Szkolenia Zawodowego Izby Rzemieślniczej w Łodzi realizuje zadania związane z kształceniem ustawicznym zgodnie ze statutem poprzez:

   • prowadzenie kursów, kursów zawodowych, kursów zawodowych kwalifikacyjnych, seminariów i warsztatów zawodowych przyuczających do określonej pracy z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik audiowizualnych;

   • wsparcie polityki racjonalnego zatrudnienia i walki z bezrobociem, poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych;

   • dbanie o wysoki poziom przekazywanych treści nauczania poprzez staranny dobór kadry dydaktycznej, posiadającej doświadczenie zawodowe i pedagogiczne;

   • ciągłe doskonalenie procesu dydaktyczno – wychowawczego.

   Zadania Rzemieślniczego Centrum Szkolenia Zawodowego Izby Rzemieślniczej w Łodzi realizują pracownicy Izby Rzemieślniczej w Łodzi.

   1. Zespół Samorządowo – Administracyjny realizuje swoje zadania poprzez:

   • organizowanie i obsługę zjazdów delegatów, gromadzenie dokumentacji ze zjazdów, obsługę posiedzeń Zarządu Izby oraz innych organów Izby;

   • przygotowanie dokumentacji celem przyznania odznaczeń państwowych oraz rzemieślniczych;

   • administrowanie obiektami Izby wraz z obowiązkiem utrzymania ich w należytym porządku i czystości;

   • inicjowanie i czuwanie nad przebiegiem remontów, inwestycji i modernizacji budynków Izby;

   • prowadzenie kancelarii Izby i archiwum, wydawanie dokumentów z tym związanych;

   • zabezpieczenie dokumentacji materiałowo – technicznej do okresowych inwentaryzacji;

   • prowadzenie magazynów oraz aktualizację ich stanu;

   • prowadzenie dokumentacji oraz wszelkich uzgodnień w prawach pomieszczeń wynajętych najemcom;

   • przygotowanie i aktualizowanie wystroju gablot reklamowych;

   • zabezpieczenie wszelakiej informacji wizualnej na terenie obiektu Izby (reklama, gabloty wystawiennicze itp.).

   1. Zespół Księgowości realizuje swoje zadania poprzez:

   • prowadzenie wszelkich spraw finansowych Izby;

   • organizację obiegu dokumentów księgowych;

   • analizę stanu majątkowego Izby i jej wyników finansowych;

   • opracowywanie bilansu;

   • wewnętrzną kontrolę finansową zmierzającą do prawidłowego i ekonomicznego wykorzystania zasobów finansowych Izby;

   • rozliczenie finansowe z organizacjami zrzeszonymi w Izbie;

   • rozliczenie okresowych inwentaryzacji;

   • prowadzenie spraw Rzeczoznawców Izby.

   1. Radca prawny realizuje swoje zadania poprzez:

   • śledzenie zmian w przepisach i przekazywanie informacji do poszczególnych komórek organizacyjnych oraz o wprowadzonych nowych uregulowaniach prawnych w zakresie działania Izby;

   • opiniowanie pod względem formalno - prawnym wszelkich aktów normatywnych oraz decyzji niosących do Izby skutki prawne;

   • prowadzenie w imieniu Izby spraw spornych przed sądami powszechnymi;

   • współpracę z organizacjami zrzeszonymi w sprawach dotyczących stosunku pracy, zasad wynagradzania pracowników i innych związanych ze stanowiskiem pracy.

   1. Starszy Inspektor ds. BHP realizuje swoje zadania poprzez:

   • czuwanie i zapewnianie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Izby;

   • współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, Strażą Pożarną oraz specjalistycznymi jednostkami organizacyjnymi z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy w celu pozyskiwania bieżącej informacji z zakresu bhp i przekazywania ich do kierownictwa izby;

   • organizowanie okresowych szkoleń pracowników Izby, kompletowanie niezbędnej dokumentacji z tych szkoleń , składanie okresowych raportów o stanie bhp Izby;

   • prowadzenie szkoleń wstępnych i instruktażowych pracowników Izby;

   • współpracę z organizacjami zrzeszonymi w zakresie instruktażu;

   • wykonywanie usług informacyjnych dla zrzeszonych organizacji w Izbie oraz ich członków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z zakładzie.

   1. Specjalista ds. kadr realizuje swoje zadania poprzez:

   • prowadzenie spraw osobowych związanych z zatrudnieniem pracowników;

   • wspieranie procesu selekcji i rekrutacji nowych pracowników, w tym także
    przygotowywanie umów o pracę;

   • realizację wszelkich zmian w zatrudnieniu pracowników Izby;

   • przygotowywanie informacji dotyczących wynagrodzeń pracowników w tym także nagród regulaminowych, jubileuszowych i odpraw.

   1. Administrator Bezpieczeństwa Informacji realizuje swoje zadania poprzez:

   • zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:

    • sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla Administratora Danych Osobowych

    • nadzorowanie opracowania i aktualizacji dokumentacji dotyczącej polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Izbie Rzemieślniczej w Łodzi

    • zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;

    • prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych.

   • kontroli nad wykonywaniem operacji przetwarzania danych osobowych przez osoby upoważnione.

   • zwracania się do Administratora Danych Osobowych w przypadku istotnych wątpliwości wynikających ze stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych.

   Rozdział VI

   Ogólny zarys obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Izby

   1. Prawa i obowiązki pracowników określa Kodeks Pracy i inne przepisy ogólne.

   2. Ogólne prawa i obowiązki pracowników Izby Rzemieślniczej w Łodzi na stanowiskach kierowniczych:

   • kierownicy komórek organizacyjnych kierują nimi samodzielnie, w ramach ustalonych uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności wynikających ze stosunku pracy, zajmowanego stanowiska i ustalonego zakresu działań;

   • zobowiązani są do dokładnej znajomości przepisów regulujących działalność komórki i opracowania indywidualnych osobowych kart pracy, ustalają i opracowują plany urlopów, zapewniają pełne i należyte wykorzystywanie czasu pracy oraz przestrzeganie dyscypliny pracy;

   • uprawnieni są do wydawania poleceń podległym sobie pracownikom, przekładania wniosków w sprawach zwolnień i przyjęć pracowników oraz wniosków awansowych i nagród;

   • ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań komórki i własnych obowiązków służbowych oraz za przestrzeganie obowiązujących przepisów i wewnętrznych uchwał Zarządu, procedur i zarządzeń dyrektora na stanowiskach pracowniczych.

   1. Ogólne prawa i obowiązki pracowników Izby Rzemieślniczej w Łodzi:

   • pracownicy Izby Rzemieślniczej w Łodzi wykonują zadania ustalone dla nich w osobowych kartach pracy oraz zadania zlecone przez przełożonych;

   • prowadzą powierzone sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami i dyspozycjami przełożonych;

   • realizują zadania zgodnie ze stanem faktycznym i w ustalonym terminie;

   • zabezpieczają wszelką dokumentację związana z ich pracą i przechowują ją zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną;

   • przestrzegają tajemnicy służbowej w szczególności związanej z ochroną danych osobowych.

   Informacja o publikacji dokumentu
   Ostatnio modyfikował: Adam Paprocki
   Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-10 08:53:58
   Opublikował: Adam Paprocki
   Data publikacji: 2014-07-07 11:27:42
   Odsłon: 2917
   Dziennik zmian

   Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

     Akceptuję politykę cookies.