Ogłoszenie o zbyciu nieruchomości

Ogłoszenie o zbieraniu ofert na zbycie nieruchomości

Izba Rzemieślnicza w Łodzi ul. Moniuszki 8,90-111 Łódź tel.42 6325581,fax. 42 6323776, e-mail: irlodz@home.pl, www.izbarzem.euogłasza sprzedaż nieruchomości zabudowanej:

a) położonej w Łodzi, ul. Moniuszki 6 - uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00000268/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.240.000 PLN netto plus obowiązujący podatek VAT.

b) położonej w Łodzi, ul. Moniuszki 8 – uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00002733/5.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.760.000 PLN netto plus obowiązujący podatek VAT.

Budynki wpisane są do rejestru zabytków w Łodzi pod Nr A-31 (dawna willa Mayera).

Łączna cena wywoławcza wynosi - 6.000.000 PLN netto plus obowiązujący podatek VAT.

Warunki sprzedaży w tym cena sprzedaży- do negocjacji.

Zawarcie umowy sprzedaży obu nieruchomości Oferentowi, który zaproponował najkorzystniejszą ofertę może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Zjazd Delegatów sprzedaży nieruchomości Oferentowi, a następnie po nieskorzystaniu przez Gminę Łódź z przysługującego jej prawa pierwokupu.

Dopuszcza się jedynie łączną sprzedaż obydwu nieruchomości.

Zadatek:

Sprzedający określa zadatek na poziomie 1% wartości nieruchomości liczonej od ceny zaproponowanej przez Kupującego. Informacja o dacie wpłaty zadatku określona zostanie po złożeniu oferty przez Kupującego i zaakceptowaniu jej przez Zarząd Izby Rzemieślniczej w Łodzi do udziału w dalszym postępowaniu.

Oferta powinna zawierać:

 • datę

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

 • w przypadku składania oferty przez osobę fizyczną – adres ,PESEL nr dow. osobistego potwierdzony kserokopią; w przypadku oferenta będącego w związku małżeńskim - zgodę małżonka na zakup nieruchomości potwierdzoną notarialnie, w razie rozdzielności majątkowej lub dokonywania zakupu do majątku osobistego – stosowne oświadczenie,

 • osoby inne niż osoby fizyczne zobowiązane są dodatkowo załączyć kserokopię wyciągu z KRS-u, zaświadczenia o rejestracji działalności gospodarczej albo wyciągu z innego właściwego rejestru,uchwały organów o ile to jest wymagane,

 • w przypadku cudzoziemców - promesę lub zgodę na zakup nieruchomości w Polsce stosownie do przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061) lub oświadczenie, że przepisy oferenta nie dotyczą, jeżeli oferentem jest osoba prawna – uwierzytelniony przez tłumacza przysięgłego odpis z właściwego rejestru,

 • przedmiot oferty - wskazanie obu nieruchomości,

 • proponowaną cenę netto za każdą nieruchomość ,

 • łączną cenę netto za obie nieruchomości(kryterium wyboru oferty: łączna cena netto),

Oświadczenia oferenta – załączniki do oferty:

 • że zapoznał się z Ogłoszeniem i akceptuje ich treść bez zastrzeżeń

 • że, zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym obu nieruchomości „Łódź ul. Moniuszki 6” i „Łódź ul. Moniuszki 8” i nie wnosi zastrzeżeń

 • że, w przypadku wyboru oferty w dniu podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność obu nieruchomości zapłaci oferowaną cenę netto za każdą nieruchomość plus podatek VAT wg stawki obowiązującej

  Oferta, oświadczenia, załączniki powinny być podpisane przez oferenta.

  Kontakt:

  Pracownikami uprawnionymi do udzielania informacji merytorycznie : Elżbieta Paprocka tel.(42) 6325581 wew.12, Barbara Skurtys tel. (42) 6325581.

  Nieruchomości można oglądać i zapoznać się z ich stanem prawnym i faktycznym po uprzednim uzgodnieniu terminu – tel. 42 6325581

  Zapraszamy do składania ofert pisemnych .

  Zastrzeżenie:

  Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji. Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

  Informacja o publikacji dokumentu
  Ostatnio modyfikował: Adam Paprocki
  Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-20 13:46:07
  Opublikował: Adam Paprocki
  Data publikacji: 2003-06-27 09:13:28
  Odsłon: 3149
  Dziennik zmian

  Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

    Akceptuję politykę cookies.