Statut Izby

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

 1. Izba Rzemieślnicza – zwana w dalszych postanowieniach niniejszego statutu “Izbą” jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości oraz organizacją pracodawców.

 2. Izba jest wojewódzką strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r., poz.1240) oraz Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.645 z późn.zm./.

§ 2.

Izba nosi nazwę: Izba Rzemieślnicza w Łodzi.

§ 3.

 1. Izba ma siedzibę w Łodzi

 2. Terenem Izby jest obszar całego kraju i zagranicy.

 3. Zadania o których mowa w ustawach wymienionych w §1 ust. 2 wykonuje w granicach obejmujących granice administracyjne województwa łódzkiego i powiatu sochaczewskiego.

§ 4.

 1. Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle /t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.1182 z późn. zm./, ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców /t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.2029/ ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U z 2015 r., poz.584 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

 2. Izba jest dobrowolnym członkiem Związku Rzemiosła Polskiego.

§ 5.

Podstawowym celem Izby Rzemieślniczej w Łodzi jest zapewnienie zrzeszonym w niej członkom wymienionym w § 8 niniejszego statutu pomocy w realizacji zadań, rozwijanie działalności gospodarczej, społeczno – zawodowej i kulturalnej rzemiosła i małej przedsiębiorczości, udzielanie im wszechstronnej pomocy i ochrony prawnej, reprezentowanie interesów rzemiosła i małej przedsiębiorczości w kraju i za granicą oraz przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych.

 1. Celami Izby są:

1/ ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji;

2/ prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, instruktażowo – doradczej i gospodarczej;

3/ przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych, czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających;

4/ podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzeganie prawa, zwłaszcza przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, przez wszystkie osoby prawne, instytucje i osoby fizyczne, których dotyczyć to może.

5/ podnoszenie kwalifikacji poprzez prowadzenie działalności oświatowej,

6/ dbałość o ciągłość tradycji rzemieślniczych i integrację środowiska rzemieślniczego.

 1. Izba realizuje cele określone w ust. 1 poprzez:

1/ rozwijanie działalności marketingowej na rzecz rzemiosła i zrzeszonych organizacji, wprowadzanie wszelkich innowacji w tej dziedzinie, zwłaszcza komputeryzacji, organizowanie i prowadzenie doradztwa w dziedzinie podejmowania działalności eksportowej i importowej przez rzemieślników;

2/ inicjowanie i organizowanie we własnym zakresie oraz udzielanie pomocy organizacjom zrzeszonym przy urządzaniu wystaw, targów, giełd, wzorcowni, konkursów itp.;

3/ Powoływanie komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy czeladnicze, mistrzowskie oraz sprawdzające;

4/ udzielanie pomocy i instruktażu członkom w zakresie szkolenia uczniów w zakładach rzemieślniczych oraz współpraca z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie szkolenia w szkołach ponadgimnazjalnych i ośrodkach szkolenia zawodowego;

5/ przeprowadzanie egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających, podnoszenie kwalifikacji zawodowych rzemieślników, tworzenie wspólnych placówek oświatowych i szkoleniowych;

6/ współpraca z zagranicą w zakresie działalności marketingowej na rzecz rzemiosła i organizacji zrzeszonych, zwłaszcza promocji wyrobów i usług rzemiosła poza granicami kraju;

7/ powoływanie rzeczoznawców spośród członków organizacji zrzeszonych i wyznaczanie ich do wydawania opinii ;

8/ przedstawianie kandydatur na przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego w wojewódzkich komisjach dialogu społecznego;

9/ wskazywanie przedstawicieli do wojewódzkich rad zatrudnienia;

10/ w uzgodnieniu z członkami zrzeszonymi zgłaszanie kandydatów do terytorialnych organów przedstawicielskich i samorządowych;

11/ wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb przepisów prawa a dotyczących rzemiosła;

12/organizowanie imprez okolicznościowych, świąt patronalnych, spotkań branżowych, itp.;

13/ utrzymanie substancji budynków (remonty) wykorzystywanych dla celów statutowych;

14/ działalność gospodarcza.

 1. Cele statutowe Izba może realizować poprzez prowadzenie ośrodków szkolnych i szkoleniowych, jak również organizować współpracę z zagranicą oraz poprzez podejmowanie innych przedsięwzięć organizacyjnych zgodnie z przepisami prawa. Izba może tworzyć wspólnie z innymi osobami prawnymi – krajowymi i zagranicznymi – jednostki organizacyjne przewidziane przepisami prawa oraz przystępować do organizacji gospodarczych i innych.

 2. Izba może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Izby Rzemieślniczej w Łodzi służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Izba może prowadzić działalność w zakresie:

94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

85.32 Szkoły zawodowe z wyłączeniem szkół policealnych;

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane.

§ 6.

 1. Izba sprawuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych, zatrudnionych przez rzemieślników mających siedzibę w granicach terytorialnego zasięgu Izby, Izba może powierzyć te zadania zrzeszonemu cechowi, właściwemu ze względu na siedzibę rzemieślnika zatrudniającego pracowników młodocianych w celu nauki zawodu.

 2. Izba jest uprawniona do potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami i dyplomami oraz do opatrywania ich pieczęcią z godłem Państwa.

 3. Izba jest uprawniona do wydawania Suplementów Europass do świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich.

§ 7.

Izba ustala dla siebie i zakładów własnych – zasady gospodarki finansowej oraz zasady wynagradzania pracowników.

II. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8.

 1. Członkami Izby mogą być :

1/ cechy rzemieślnicze;

2/ spółdzielnie rzemieślnicze;

3/ jednostki organizacyjne, jeżeli ich cele są zbieżne z celami statutowymi Izby i służą wspieraniu rozwoju gospodarczego rzemiosła;

4/ rzemieślnicy nienależący do cechów;

5/ za zgodą Zarządu członkami mogą być także:

a) małżonek lub zstępny osoby, o której mowa w pkt.4, jeżeli uczestniczy w wykonywaniu przez tę osobę działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła,

b) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą niebędące rzemieślnikami, zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników

6/ członkami wspierającymi mogą być osoby prawne wykonujące działalność gospodarczą.

 1. Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczące członkostwa osób fizycznych, stosuje się odpowiednio do wspólników spółek cywilnych, jeżeli prowadzą oni działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.

 2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje każdorazowo Zarząd Izby.

 3. Osoba, wykonująca działalność gospodarczą w warunkach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle i zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązana jest uzyskać członkostwo Izby, o ile nie jest członkiem właściwego cechu rzemieślniczego, a działalność tę prowadzi w granicach terytorialnego zasięgu Izby.

§ 9.

Członkowie Izby mają prawo do:

1/ korzystania z pomocy, poradnictwa, instruktażu i innych usług i świadczeń w granicach statutowej działalności Izby.

2/ uczestniczenia przez swoich delegatów w zjazdach i wyborach do organów Izby,

3/ zgłaszania wniosków w sprawie działalności Izby i zrzeszonych w niej organizacji,

4/ uzyskiwania informacji o wynikach i działalności Izby,

5/ udziału przez swych przedstawicieli – w obradach statutowych organów Izby w czasie rozpatrywania wniesionych przez nich odwołań oraz udzielania wyjaśnień.

§ 10.

Członkowie Izby mają obowiązek:

1/ stosowania się do postanowień statutu Izby i uchwał Zjazdu.

2/ uiszczenia terminowo składek na wykonywanie zadań Izby.

§ 11.

Przyjęcia na członka Izby dokonuje Zarząd Izby na podstawie złożonej deklaracji na piśmie w ciągu miesiąca od jej złożenia. O uchwale o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zawiadamia się zainteresowanego w ciągu 14 dni. Odmowa przyjęcia winna być uzasadniona. Od decyzji odmownej służy odwołanie do Zjazdu.

§ 12.

Członkostwo w Izbie ustaje na skutek:

1/ wystąpienia,

2/ wykluczenia,

3/ wykreślenia.

§ 13.

Wystąpienie członka Izby następuje po upływie 6 miesięcy od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia, licząc od pierwszego następnego miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie, chyba, że strony ustalą inny termin.

§ 14.

Wykluczenie członka Izby może nastąpić w przypadku, gdy organizacja lub podmiot gospodarczy będący członkiem Izby nie wywiązuje się z obowiązków członkowskich, określonych w statucie Izby.

§ 15.

Wykreślenie członka Izby następuje w przypadku gdy :

1/ organizacja zmieni swój przedmiot działalności w taki sposób, że utraci charakter organizacji rzemieślniczej.

2/ gdy przestaje istnieć.

§ 16.

 1. Uchwałę o wykreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd Izby. Przed podjęciem uchwały Zarząd powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające a w szczególności wezwać członka Izby do wykonania obowiązków członkowskich. Organizacji wykreślonej lub wykluczonej przysługuje odwołanie do Zjazdu.

 1. Wykreślenie lub wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia zainteresowanej organizacji zawiadomienia o wykreśleniu lub wykluczeniu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o zasadach i trybie odwołania się. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji.

III. Organy Izby.

§ 17.

 1. Organami Izby są:

1/ Zjazd Delegatów

2/ Zarząd

3/ Komisja Rewizyjna

4/ Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy

 1. Można być członkiem tylko jednego organu z wymienionych w ust. 1 pkt 2-4.

 1. Członkiem organu wymienionego w ust. 1 pkt 2-4 nie może być osoba:

- niebędąca rzemieślnikiem;

- skazana prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.

 1. Wybory do organów, o których mowa w ust.1 pkt 2-4 dokonywane są w głosowaniu tajnym wg zasad ustalonych w Regulaminie obrad Zjazdu.

 1. Warunkiem wyboru lub odwołania członka każdego z organów wymienionych w ust.1 pkt 2-4 jest uzyskanie ponad 50% oddanych ważnych głosów.

 1. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Izby uchwały, uwzględnia się tylko głosy “za” i “przeciw” uchwale.

§ 18.

 1. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

 1. Członek Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego winny czynu lub zaniedbania, przez które Izba poniosła szkodę – odpowiada za nie osobiście.

 1. W razie śmierci, rezygnacji, ustania członkostwa w organizacji, odwołania przez organizację, prawomocnego skazania członka organu o którym mowa w § 17 pkt. 2-4 kadencja członka organu wygasa. W takim przypadku, w razie zmniejszenia się ilości członków organu poniżej minimum określonego w § 27 ust. 1 pkt 2-4 kadencja członka organu wygasa. W takim przypadku w razie zmniejszenia się ilości członków organu poniżej minimum określonego w § 27 ust. 1, § 31 ust. 1, § 35 ust. 1 Statutu – na najbliższym Zjeździe przeprowadza się wybory uzupełniające.

§ 19.

Za udział w posiedzeniach organów Izby – z wyjątkiem Zjazdu Delegatów członkowie tych organów mogą otrzymać ryczałt lub diety a także zwrot kosztów podróży, wg zasad ustalonych przez Zarząd.

Zjazd Delegatów

§ 20.

 1. Zjazd Delegatów zwany dalej “Zjazdem” jest najwyższym organem Izby.

 1. Delegatami na Zjazd są członkowie organizacji zrzeszonych w Izbie – wybrani przez te organizacje – posiadający co najmniej 5-letni staż w działalności rzemieślniczej. Wymóg posiadania stażu nie dotyczy organizacji nowo powstałej. Zrzeszone w Izbie jednostki dokonują wyboru swoich delegatów na Zjazd według zasady – jeden delegat na każdych 30 członków jednak co najmniej jednego delegata z każdej organizacji.

 1. Zrzeszone w Izbie organizacje dokonują wyboru delegatów w ilości ustalonej uchwałą Zarządu Izby na okres kadencji .

 1. Mandat delegata wygasa w przypadku :

 • śmierci,

 • rezygnacji,

 • ustania członkostwa w organizacji lub odwołania przez organizację, która go wybrała. W takim przypadku, której dotyczy wygaśnięcie mandatu, wybiera nowego delegata.

 1. Delegat ma tylko jeden głos i bierze udział w Zjeździe osobiście.

§ 21.

 1. W Zjeździe uczestniczą członkowie organów Izby.

 2. W Zjeździe uczestniczyć mogą zaproszeni przez Zarząd przedstawiciele innych organizacji rzemieślniczych, organów administracji państwowej i inne zaproszone osoby.

 3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 nie będące delegatami na Zjazd uczestniczą w Zjeździe z głosem doradczym.

§ 22.

Do właściwości Zjazdu należy:

 1. Uchwalenie statutu i jego zmian

 2. Wybieranie i odwoływanie Prezesa Zarządu – jako Prezesa Izby, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego

 3. Wybierania i odwoływania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego.

 4. Wybór delegatów na Kongres Rzemiosła Polskiego.

 5. Uchwalenie rocznego planu działalności i planu finansowego Izby, rozpatrywanie sprawozdań z ich wykonania oraz udzielenie absolutorium Zarządowi. Nie udzielenie absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem Zarządu.

 6. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu

 7. Uchwalanie zasad gospodarki finansowej Izby i zakładów własnych oraz zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w Izbie i zakładach własnych.

 8. Ustalanie zasad wysokości składek na wykonanie zadań Izby.

 9. Podejmowanie uchwał w sprawie podziału lub likwidacji Izby.

 10. Podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia nieruchomości.

 11. Uchwalenie Regulaminu obrad Zjazdu.

 12. Podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułu „Honorowego Prezesa Izby Rzemieślniczej w Łodzi” ustępującemu prezesowi oraz tytułu „Honorowego Członka Izby Rzemieślniczej w Łodzi” za szczególne zasługi dla rzemiosła. Tytuły o których mowa w zdaniu poprzednim, nadawane są na wniosek co najmniej połowy delegatów uczestniczących w Zjeździe. Honorowy Prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi oraz Honorowy Członek Izby Rzemieślniczej w Łodzi ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w obradach Zjazdu i Zarządu Izby Rzemieślniczej w Łodzi.

§ 23.

 1. Zjazd zwoływany jest przez Zarząd każdego roku, nie później jednak niż do 30 czerwca.

 2. Zjazd może być również zwołany przez Zarząd w każdym czasie z ważnych powodów /Zjazd Nadzwyczajny/.Zjazd Nadzwyczajny zwoływany jest przez Zarząd na żądanie :

1/ Komisji Rewizyjnej,

2/ Ponad 50 % zrzeszonych członków.

Wnioskujący powinien podać sprawy mające być przedmiotem obrad Zjazdu. Zarząd zobowiązany jest zwołać Zjazd w terminie 6 tygodni od daty otrzymania wniosku.

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Zarząd powinien zawiadomić pisemnie zrzeszonych członków, co najmniej 4 tygodnie przed terminem Zjazdu.

 2. Uzupełnienie porządku obrad Zjazdu może żądać każdy, kto uprawniony jest w myśl ust. 2 do zgłoszenia wniosku o zwołanie Zjazdu. Wniosek powinien być zgłoszony najpóźniej na 3 tygodnie przed terminem Zjazdu. O uzupełnieniu porządku obrad Zarząd obowiązany jest zawiadomić zrzeszonych członków na 14 dni przed terminem Zjazdu.

 3. O czasie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Zarząd zawiadamia delegatów oraz inne osoby uprawnione do udziału w Zjeździe co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu oraz przekazuje materiały zjazdowe.

 4. Uzupełnienie porządku obrad może nastąpić w czasie obrad o sprawy szczególnie ważne dla ogółu rzemiosła – za zgodę 1/2 delegatów uczestniczących w Zjeździe.

§ 24.

Obrady Zjazdu otwiera prezes Izby lub jego zastępca i przeprowadza spośród delegatów wybór przewodniczącego Zjazdu, dwóch zastępców i sekretarza, którzy stanowią prezydium Zjazdu.

§ 25.

 1. Zjazd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli przy ich podejmowaniu uczestniczy co najmniej 1/4 delegatów uprawnionych do udziału w Zjeździe.

 2. Uchwały na Zjeździe mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.

 3. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, jeśli statut lub regulamin Zjazdu nie stanowią inaczej.

 4. Szczegółowe zasady i tryb obrad Zjazdu określa regulamin uchwalony przez Zjazd.

 5. Z obrad Zjazdu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Zjazdu. Protokół przechowuje Zarząd Izby.

Z A R Z Ą D

§ 26.

Zarząd w okresie między zjazdami jest najwyższym organem Izby i kieruje całokształtem jej działalności poprzez podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w przepisach prawa i statucie, do właściwości innych organów.

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności :

 1. Opracowywanie rocznych planów gospodarki finansowej i składanie Zjazdowi sprawozdań z ich realizacji.

 2. Uchwalanie szczegółowych zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w Izbie i jej zakładach własnych.

 3. Rozpatrywanie wniosków o przyjęcie w poczet członków Izby i podejmowanie w tych sprawach stosownych uchwał.

 4. Powoływanie Komisji Egzaminacyjnych i rzeczoznawców przede wszystkim z kandydatów zgłoszonych przez cechy.

 5. Powoływanie w miarę potrzeby innych komisji opiniodawczo – doradczych o charakterze stałym lub doraźnym.

 6. Opracowywanie i zatwierdzanie Regulaminów pracy Zarządu i Komisji.

 7. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia z innych organizacji.

 8. Określanie liczby delegatów na Zjazd z poszczególnych organizacji.

 9. Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby.

 10. Powoływanie i odwoływanie Dyrektora Izby na jego wniosek Zastępcy i Głównego Księgowego.

 11. Wykonywanie innych czynności określonych statutem, uchwałami Zjazdu i przepisami prawa.

§ 27.

 1. Zarząd składa się z 7-11 członków w tym Prezesa Izby – jako Prezesa Zarządu i co najmniej 2-ch zastępców. Członkami Zarządu są osoby fizyczne, wybrane przez Zjazd spośród delegatów.

 2. Kadencja Prezesa Izby i członków Zarządu trwa 4 lata i wygasa nie wcześniej niż z chwilą wyboru nowego Zarządu.

 3. Tryb i zasady pracy Zarządu oraz podział czynności pomiędzy członków określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 28.

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego zastępca. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej 50% statutowej liczby członków, w tym prezesa lub jego zastępcy. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.

 3. Pracą Zarządu kieruje i organizuje Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego Zastępca.

§ 29.

 1. Dyrektor Izby jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

 2. Dyrektor organizuje i wykonuje zadania Izby oraz kieruje całokształtem pracy biura poprzez podejmowanie niezbędnych czynności niezastrzeżonych do właściwości innych organów.

 3. Zarząd może udzielić Dyrektorowi lub innym osobom pełnomocnictwa do podejmowania decyzji w sprawach należących do jego kompetencji, jak też ustanawiać pełnomocnika lub pełnomocników do prowadzenia zakładu własnego, do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych, określając jednocześnie zakres ich uprawnień i obowiązków.

 4. Zarząd Izby powołuje pełnomocników do współpracy z władzami samorządowymi miast i gmin /dzielnic/, określając jednocześnie zakres ich uprawnień i obowiązków.

 5. Oświadczenie woli /w tym w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych/ w imieniu Izby składają: Prezes Zarządu lub jego zastępca – wspólnie z Dyrektorem lub osobą przez niego upoważnioną.

 6. Do reprezentowania Izby na zewnątrz upoważniony jest Prezes Izby lub osoby przez niego upoważnione.

§ 30.

Komisja Rewizyjna jest organem badającym całokształt działalności Izby / z wyjątkiem Zjazdu i orzecznictwa Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1/ kontrola realizacji przez Zarząd uchwał Zjazdu,

2/ kontrola działalności Izby a w szczególności:

a/okresowe badanie dokumentów finansowych i badanie bilansów rocznych,

b/dokonywanie okresowych kontroli wykonywania przez izbę jej zadań statutowych,

c/kontrolowanie sposobu załatwiania przez Izbę – wniosków organizacji zrzeszonych i ich członków,

3/ składanie ze swojej działalności sprawozdań Zjazdowi

4/ składanie Zjazdowi wniosków w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych /bilansów/ Izby i wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Izby i członkom Zarządu.

§ 31.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków. Członkami Komisji Rewizyjnej są osoby fizyczne wybrane przez Zjazd spośród delegatów.

 2. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata i wygasa z chwilą wyboru nowych członków.

§ 32.

 1. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący a w razie jego nieobecności – zastępca. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby ale nie rzadziej jak raz na kwartał.

 2. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów. Do ważności decyzji podejmowanych przez Komisję wymagana jest obecność co najmniej 50% statutowej liczby członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.

 3. W celu dokonania czynności kontrolnych Komisja może powoływać zespoły kontrolne.

 4. Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję.

§ 33.

 1. Komisja Rewizyjna może w każdym czasie żądać od Zarządu wszelkich wyjaśnień i sprawozdań.

 2. Z czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna sporządza protokoły i wraz z wnioskami przekłada je Zarządowi. Zarząd zobowiązany jest złożyć sprawozdanie Zjazdowi, w jaki sposób wykorzystał wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej.

ODWOŁAWCZY SĄD RZEMIEŚLNICZY

§ 34.

 1. Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy – zwany dalej “Sądem” – rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych. Od orzeczenia lub postanowienia Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego nie przysługują środki odwoławcze.

 2. Sąd może zmienić, uchylić lub utrzymać w mocy orzeczenie bądź postanowienie Sądu Cechowego.

§ 35.

 1. Sąd składa się z 3 – 5 członków, wybranych przez Zjazd spośród Delegatów.

 2. Kadencja członków Sądu trwa 4 lata i wygasa z chwilą wyboru nowych członków.

 3. Zasady i tryb postępowania przed Sądem określa regulamin uchwalony przez Zjazd.

IV. Gospodarka finansowa.

§ 36.

 1. Koszty działalności Izby pokrywane są:

1/ ze składek członków

2/ z wpływów Izby w tym z dochodów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i jej zakładów własnych.

3/ z dobrowolnych wpłat członków, podmiotów gospodarczych oraz innych osób fizycznych i prawnych,

4/ z oprocentowania środków bankowych,

5/ z udziału w zyskach w spółkach i spółdzielniach, do których Izba należy.

6/ z dotacji,

7/ z innych wpływów.

 1. Gospodarka finansowa Izby prowadzona jest w oparciu o plany roczne uchwalone przez Zjazd.

 2. Zasady gospodarki finansowej ustala Zjazd.

V. Zmiana Statutu

§ 37.

Zmiany statutu mogą być dokonywane mocą uchwały Zjazdu podjętej większością ponad 2/3 obecnych uprawnionych do głosowania.

VI. Podział i likwidacja Izby.

§ 38.

Uchwałę o podziale, likwidacji Izby i przeznaczeniu jej majątku w razie likwidacji podejmuje Zjazd większością ¾ głosów uprawnionych do głosowania.

Tekst jednolity

uchwalony uchwałą nr 2 Zjazdu Delegatów Izby Rzemieślniczej w Łodzi z dnia 9 listopada 1993 r. zmieniono: Uchwałą Nr 11 z dnia 24.09.2002r., Uchwałą Nr 9 z dnia 23 września.2003r., Uchwałą Nr 9 z dnia 29 września 2005 r., Uchwałą Nr 9 z dnia 17 czerwca 2008r., Uchwałą Nr 9 z dnia 27 czerwca 2013r., Uchwałą Nr 9 z dnia 13 czerwca 2016r.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Adam Paprocki
Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-10 08:48:49
Opublikował: Adam Paprocki
Data publikacji: 2003-06-27 09:23:23
Odsłon: 3366
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w

  Akceptuję politykę cookies.